Praha, Praktica FX3+Tessar 50mm f/1,8: Fomapan 200

Praha, Praktica FX3+Tessar 50mm f/1,8: Fomapan 200